Assemblages_04

SAM_3242 SAM_3188 SAM_2833 SAM_2828 SAM_2823 SAM_2821